ARCHIV - VOLBY 2016

Volební program KSČM pro období 2016 - 2020

Návrh Volebního programu pro krajské volby vychází z hodnocení plnění VP KSČM na roky 2012 – 2016, z návrhu priorit VP KSČM předloženého JmKV a Klubem KSČM v materiálu pro jednání VČS a konferencí KSČM a z Celostátních tezí volebního programu KSČM.

VOLEBNÍ PROGRAM KSČM PRO VOLBY
DO ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
NA OBDOBÍ 2016 – 2020

„KSČM ZA KRAJ HOSPODÁRNÝ, OTEVŘENÝ A PŘÍVĚTIVÝ“

Vážení občané,
Komunistická strana Čech a Moravy Vám nabízí program, který bude prosazovat v rámci svého působení v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v letech 2016 až 2020. Kraj je institucí, která je pro nás stejně důležitá jako domovská obec či město a může pro své občany mnoho dobrého udělat, ať už se jedná o oblast sociální, dopravní, vzdělávací, zdravotní, sportovní či kulturní. V neposlední řadě má kraj významný vliv i na zaměstnanost. Kraj podporuje rozvoj také formou dotačních programů určených městům, obcím, mikroregionům, občanským sdružením, soukromým subjektům i jednotlivcům v rámci předložených projektů. Proto je v zájmu každého z nás přijít k volbám a vybrat ty, které dobře znáte, o kterých víte, že jsou schopni a ochotni prosazovat taková řešení, jež budou vyhovovat nikoli úzké skupině lidí, ale nám všem.
Za stávajícími zastupiteli za KSČM jsou vidět výsledky konkrétní poctivé práce, důsledného plnění volebního programu, znalost potřeb rozvoje kraje podepřená komunikací s občany. Níže uvedený volební program KSČM na dosažené výsledky navazuje a představuje komplexní řešení, které umožní další rozvoj kraje a zlepšení života všech občanů. Je zcela otevřený Vašim podnětům, nejen v rámci volební kampaně, ale kdykoliv se na nás obrátíte. Jsme připraveni spolupracovat se všemi, kteří mají zájem na rozvoji kraje. K prosazování volebního programu jsme na kandidátku vybrali ty nejlepší, kteří svou prací v krajské i obecní samosprávě prokázali odbornost a fundovanost a Vaši podporu si plně zaslouží.
KSČM Bude prosazovat:

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A ZAMĚSTNANOST

 1. Stabilní rozvoj obcí a měst (Zásady územního rozvoje kraje, Program rozvoje kraje)
 2. Projekty v oblasti vědy a výzkumu jako prostředek k oživení ekonomiky
 3. Podpora různých podnikatelských aktivit vedoucích ke snížení nezaměstnanosti
 4. Využití krajské tripartity jako moderního dialogu na trhu práce
 5. Další realizace „Programu rozvoje venkova“ jako nástroje rozvoje všech oblastí kraje, vč. zemědělství, chovatelství, vinařství, včelařství atd.
 6. Cestovní ruch jako impuls rozvoje a prosperity služeb a zvýšení zaměstnanosti
 7. Soubor opatření na podporu oblastí s vysokou nezaměstnaností (dostupnost práce) pro Znojemsko, Hodonínsko, Blanensko, Břeclavsko
 8. Účinné čerpání dotací z fondů EU i národních dotačních titulů
 9. Hospodárné a transparentní nakládání s majetkem kraje
 10. Efektivní a hospodárné centrální zásobování kraje a krajských organizací
 11. Další zvyšování podílu občanů na řešení potřeb kraje, včetně tvorby rozpočtu. Nedovolíme, aby kraj ovlivňovaly zájmové skupiny na úkor ostatních

DOPRAVA A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

 1. Dokončení pro kraj strategicky důležité dopravní infrastruktury (R52, R43)
 2. Obchvaty Znojma, Břeclavi, Bučovic, II/374 Blansko – Boskovice, R53 – obchvat Lechovic
 3. Řešení dopravní situace na jihu Brna (kapacitní navýšení dálnice)
 4. Zlepšení koordinace dopravních staveb a oprav
 5. Kvalitní síť silnic II. a III. tříd
 6. Rozšíření mezinárodní přepravy osob i nákladů (kargo) na brněnském letišti
 7. Rozvoj vodních cest
 8. Zlepšování integrovaného dopravního systému kraje (využití poznatků veřejnosti)
 9. Rozvoj cyklostezek, rozšíření cyklobusů a víkendových spojů 

VZDĚLÁNÍ, KULTURA, SPORT

 1. Rozvoj středního a odborného školství se zaměřením na výuku řemesel a technických oborů
 2. Systém stipendií na školách za spoluúčasti podnikatelských subjektů
 3. Zavedení studentské karty na slevy v oblasti kultury, vzdělávání a muzejnictví v příspěvkových organizacích kraje 
 4. Vytváření podmínek pro fungování sítě speciálních škol
 5. Podpora zřizování odborných center pro výuku
 6. Příspěvky na obědy pro žáky ze sociálně slabých rodin
 7. Stavba Janáčkova kulturního centra a centrálního víceúčelového sportovního stadionu
 8. Podpora regionálních zvyků, tradic a aktivních kulturních akcí společenských organizací v obcích a městech
 9. Podpora volnočasových aktivit a projektů určených pro děti a mládež v oblasti vzdělávání, kultury a sportu, včetně projektů na potírání negativních jevů ve společnosti
 10. Kultura a sport dostupný pro všechny
 11. Podpora projektů národnostních menšin

ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST A BYDLENÍ

 1. Jasné a trvalé NE privatizaci zdravotnických zařízení v majetku kraje
 2. Rozšiřování dostupnosti a kvality sociálních služeb
 3. Rozšiřování kapacity zařízení a služeb pro seniory a hendikepované občany
 4. Funkční lékařská služba první pomoci a stomatologická pomoci pro dospělé i děti
 5. Zkvalitnění sítě záchranné služby na celém území kraje
 6. Podpora sociálního bydlení (startovací byty pro mladé, prostupné bydlení, …)
 7. Podpora sociálního podnikání
 8. Uplatňování prorodinné politiky
 9. Podpora prevence vzniku závislosti na drogách, alkoholu či hazardu
 10. Dokončení rozvoje lázeňských zón v Pasohlávkách, Lednici a Hodoníně
 11. Zlepšení ubytovací kapacity pro děti v léčebně speleoterapie v Ostrově u Macochy
 12. Zlepšení dostupnosti informací pro občany o možnostech řešení v životní nouzi

KVALITA ŽIVOTA A ROZVOJ KRAJE

 1. NE nelegální migraci
 2. Připravenost kraje na rizikové situace
 3. Maximální akceschopnost Integrovaného záchranného systému s přímou podporou jednotek sborů dobrovolných hasičů
 4. Aktualizace protikorupčních opatření kraje a jejich maximální využití v praxi
 5. Posilování právního vědomí občanů kraje a opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti a ke snižování kriminality
 6. Transparentnost práce krajského úřadu i samosprávných orgánů kraje
 7. Efektivní komunikace kraje s obecními samosprávami
 8. Zjednodušení komunikace občanů s krajem
 9. Přeshraniční spolupráce – rozvoj kontaktů se zahraničními regiony na bázi společenských, ekonomických a podnikatelských aktivit
 10. Zvýšení hospodářského potenciálu kraje s využitím zahraničních firem
 11. Jasné a trvalé NE vydávání krajského majetku církvím prostřednictvím převodu na stát

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA PŘÍRODY

 1. Využití dotací z EU k přípravě a realizaci projektů v oblasti zlepšování životního prostředí (modernizace zdrojů tepla i v domácnostech)
 2. Zkvalitnění odpadového hospodářství (skládky, separovaný sběr, spalovna)
 3. Pomoc menším obcím a svazkům při budování a rekonstrukcích čističek odpadních vod, kanalizací a výstavbě vodovodů
 4. Vypracování a postupná realizace projektu „Zadržení vody v krajině“ (přírodní a technická opatření ke zmírnění následků sucha)
 5. Podpora závlahových systémů v kraji
 6. Pokračování realizace protipovodňových opatření

SOUHRNNÉ TEZE
ŘÍKÁME JASNÉ NE:

 1. Nelegální migraci
 2. Omezování výdajů na zajištění bezpečnosti kraje
 3. Privatizaci krajského zdravotnictví
 4. Nekvalitním silnicím a nedostatečné koordinaci jejich oprav
 5. Vydávání krajského majetku církvím
 6. Korupci, klientelismu a nehospodárnému nakládání s majetkem kraje

PROSAZUJEME:

 1. Rovnoměrný rozvoj kraje ve všech oblastech a odvětvích
 2. Podporu aktivit vedoucím ke snížení nezaměstnanosti
 3. Výstavbu a rozšiřování kapacit domovů pro seniory a hendikepované
 4. Zachování rozmanitosti oborů s důrazem na výuku řemesel a technické obory
 5. Slevovou kartu pro studenty v oblasti kultury, vzdělávání a muzejnictví v příspěvkových organizacích kraje
 6. Stavbu obchvatů měst postižených dopravou/dopravních cest (doplní okresy)
 7. Projekty pomáhající zadržování vody v krajině
 8. Přeshraniční spolupráci kraje na bázi společenských, ekonomických a podnikatelských aktivit
 9. Kulturu a sport dostupný pro všechny.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 24. 07. 2016 | 1267 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.