Informace zastupitelů

Tiskové prohlášení klubu KSČM k zasedání zastupitelstva č. 07/11 dne 10. listopadu 2015

Všichni očekávali, zda dojde na odvolání radního T. Kratochvíla. K zařazení tohoto bodu do programu jednání zastupitelstva nedošlo. Naopak se nám. Klubu KSČM, podařilo zařadit bod "Stravování ve školách a školkách", zajišťující finanční prostředky na obědy ze sociálně slabých rodin. Tentokrát kupodivu se silnou podporou napříč politickým spektrem.

            Z řádného programu je třeba zmínit již bod č.5 „Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu“. V diskusi k tomuto bodu zastupitel Říha vznesl dotaz na to, jak se bude řešit zpoplatnění odpadu od několika tisíc studentů a osob zaměstnaných v Brně,  bydlících v privátu,  za které majitel bytu neplatí. A to stejné lze říci o několika tisíc občanů s úřední adresou. Mezi nimi totiž nejsou jen sociální případy, ale jsou zde z různých důvodů schováni i majetní lidé. Na období roku 2017 je nutno nalézt metodiku, jak toto vyřešit.

            Dlouhou a bohatou diskusi pak vyvolal bod s pořadovým číslem 11, jenž měl název „Veletrhy Brno a.s. - Záměr nabytí 61% akcií od společnosti Messe Düsseldorf“. Ta vyvrcholila opozičním návrhem na stažení a to z toho důvodu, že tento materiál řádně neprošel samosprávnými orgány města. I základní podkladový materiál, jakým je audit společnosti, nebyl zastupitelům předložen. Konstatovali jsme, že se opět opakuje scénář jako s Automotodromem.  Nesouhlas z našich řad se týkal také toho, že neznáme budoucí záměry vedení města,  co bude dál se společností, kde budeme hledat zdroje na pokrytí vnitřního dluhu, na rozšíření využívání stávajícího areálu BVV apod.. Kompromisem vzešlým z jednání předsedů zastupitelských klubu se stalo svolání mimořádného zasedání zastupitelstva dne 20.11. 2015. Před tímto jednáním budou zastupitelé mít možnost zúčastnit se 16.11.2015 pracovní schůzky  s firmou provádějící hodnocení BVV. Klub zastupitelů za KSČM toto považuje za minimálně potřebný požadavek než zbrklý předložený postup, protože jde o rozhodnutí týkající se majetku v rozsahu cca 2,2 mld. Kč. To, zda okamžitá investice města bude o 40 mil. Kč na ušetřených úrocích z půjčky levnější, považujeme v tomto případě za podřadné! Tato situace se konec konců opakovala i  u dalších bodů a tak bylo vidět, jak je ze strany koalice vše šito horkou jehlou. Spousta materiálů je předkládána z časových důvodů bez projednání v poradních orgánech rady a města!

            Menší, i když stejně závažný obsah měl ale i bod 47 „Návrh prodeje pozemků a staveb v areálu čistírny odpadních vod Brno-Modřice“. Při projednávání bodu prodeje pozemků v areálu čističky odpadních vod v Modřicích se ukázalo, jakou strategii v minulém volebním období zvolili naši tehdejší zástupci v orgánech společnosti Brněnské vodovody a kanalizace – nikoliv postup k navrácení základní městotvorné funkce plně do rukou města , ale naopak postupné převedení do privátní sféry. Proti tomuto jednání a tedy proti pokračování této strategie jsme i v hlasování vyjádřili  zásadní odpor. Perličkou k tomu pak bylo to, že předkladatelé nedokázali odpovědět ani na základní dotazy od zastupitelů, což vyvolalo úsměv u všech přítomných.

            Námi navržený bod 99  "Stravování ve školách a školkách" s úpravou předloženou paní náměstkyně, která to má ve své gesci, ale neměnící podstatu dané věci, s kterou se náš klub KSČM ztotožnil, byl pak fakticky jednomyslně zastupitelstvem schválen. Znamená to, že pro Radu a příslušný odbor města byl formulován závazný úkol - vypracovat metodiku zajišťující všem dětem obědy do škol a mateřských škol.  Naše poděkování tak patří všem kolegům napříč politickým spektrem. Z debaty vyplynulo, že je třeba řešit i preventivní lékařské prohlídky. Prevence je lepší než řešit důsledky neléčených chorob dětí.

            V interpelacích se M. Říha obrátil na pana primátora s otázkou, jak dlouho trvá několik dní? Pan  primátor totiž ve své odpovědi na jeho minulou interpelaci slíbil, že programové prohlášení rady bude poskytnuto během několika dní. Uplynul měsíc a stále nic. Dále se zmínil o situaci kolem technického stavu Denisových sadů a opěrných zdí v nich. Konstatoval, že po 12 letech je třeba připravit opětovnou rekonstrukci a požádal o uvolnění finančních prostředků na tuto akci.  Současně vyslovil poděkování příslušnému odboru, že začínáme situaci řešit.  V závěru jeho vystoupení byl náměstek M. Hollan upozorněn na to, aby nevyjadřoval přes média své smyšlenky  o jednáních s  klubem KSČM o koalici, a že by se již měl začít chovat jako politik, doba recese skončila.

 

Za Klub zastupitelů ZMB za KSČM
Martin Říha


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 12. 11. 2015 | 483 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.