Informace zastupitelů

Stanovisko ke koncepci zdravotnictví

Stanovisko zastupitelů města Brna zvolených za KSČM k materiálu "Koncepce zdravotnických služeb zajišťovaných v městských zdravotnických zařízeních".

Ve stanoviscích k rozvoji městského zdravotnictví předkládaných v minulých obdobích jsme opakovaně zdůrazňovali, že městská zdravotnická zařízení mohou být pro občany města Brna tím článkem systému, který bude schopen alespoň částečně vyvažovat dopady legislativních změn a úsporných opatření ve státním a soukromém sektoru zdravotnictví. Nutno podmínkou k tomu je ponechání řídících pravomocí města v jím zřizovaných zdravotnických zařízeních, aby bylo možné reagovat na měnící se zdravotní a sociální podmínky našich občanů.

Předkládaný materiál se soustřeďuje především na přesuny zdravotnických oborů a výkonů mezi městskými nemocnicemi, tj. Nemocnicí Milosrdných bratří a Úrazovou nemocnicí v Brně. Tyto změny jsou zřejmě do značné míry diktovány strategií zdravotních pojišťoven. Je však sporné, zda snaha o přenesení převážné většiny zejména chirurgických výkonů pouze na jednu z obou nemocnic přinese funkční a ekonomické výhody.

Navržená koncepce v části týkající se městských nemocnic je založena na modelovém řešení zpracovaném externími firmami. Z předloženého materiálu nevyplývá, o jaké firmy se jedná a zda mají zkušenosti s řízením procesů ve zdravotnictví. Bylo by také potřebné doplnit, zda návrhy vybraných expertních firem již byly ve zdravotnictví realizovány a jaká byla úspěšnost jejich doporučení.

Samostatná třetí část předloženého materiálu je věnována koncepci poliklinik. Nezahrnuje polikliniky svěřené městským částem Brno – sever a Líšeň. Z materiálu je patrné, že rozhodující odpovědnost za rozsah a úroveň ambulantní zdravotní péče poskytované městskými zdravotnickými zařízeními se má soustředit na polikliniku Zahradníkova s tím, že po její rekonstrukci budou do tohoto objektu začleněny i specializované dětské ambulantní služby. V materiálu však nejsou uvedeny žádné analytické podklady pro tento záměr.

Základem koncepce zdravotnických služeb poskytovaných oběma poliklinikami nemůže být pouhá privatizace ambulantních služeb. Domníváme se, že není možné, aby se město tímto postupem zbavovalo nejen vlivu na úroveň a rozsah těchto služeb, ale také odpovědnosti za jejich poskytování. Poliklinika Zahradníkova by proto měla být rekonstruována jako moderní centrum zdravotní péče, se zastoupením všech potřebných specializací a s možností jejich doplňování podle měnících se potřeb obyvatel města. Pokud město věnuje investiční prostředky na rekonstrukci této polikliniky, mělo by řízení jejího provozu a struktura zdravotnických služeb v tomto zařízení zůstat plně v kompetenci a rozhodovací pravomoci města. Personální zajišťování jednotlivých specializací by mělo být řešeno na základě výběrových řízení organizovaných městem.

Závěr 

Podle názoru klubu KSČM nepředstavuje předložený materiál plnohodnotnou rozvojovou koncepci zdravotní péče v městských zdravotnických zařízeních. V materiálu také chybí ekonomická a věcná analýza navrhovaných záměrů. Není vyloučeno, že navržená opatření mohou vést ke stagnaci nebo dokonce omezení rozsahu a úrovně poskytovaných zdravotnických služeb. Záměry uvedené v materiálu nejsou základem pro aktivní vyjednávání s pojišťovnami o zabezpečení finančních podmínek pro činnost městských zdravotnických zařízení.

Považujeme proto za potřebné, aby základem koncepce městského zdravotnictví byl program jeho perspektivního rozvoje a aby orgány města tento záměr při jednání s pojišťovnami prosazovaly a obhajovaly.

Klub zastupitelů za KSČM projednal předkládaný materiál a naše připomínky s náměstkyní primátora paní Bohuňovskou a s předsedou Komise sociálně zdravotní RMB panem Kadlecem. Za možnost výměny názorů k tomuto materiálu děkujeme a jsme připraveni na další spolupráci na koncepci městského zdravotnictví směřující k jeho rozvoji, umožňující takovou nabídku moderních zdravotnických služeb, která bude odpovídat potřebám obyvatel města a současně bude přesvědčivá pro zdravotní pojišťovny.

Výsledkem našeho posouzení předkládaného materiálu jsou doporučení na následující změnu usnesení:
„Zastupitelstvo města Brna
- bere na vědomí materiál „Koncepce zdravotnických služeb zajišťovaných v městských zdravotnických zařízeních“
- ukládá Radě města Brna zpracovat program aktivního rozvoje zdravotnických zařízení zřizovaných městem Brnem a jimi poskytovaných služeb a prosazovat jej při jednání se zdravotními pojišťovnami
- ukládá RMB předložit ekonomicky a věcně podložený program aktivního rozvoje městských zdravotnických zařízení Zastupitelstvu města Brna k dalšímu projednání"

 


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 04. 04. 2012 | 921 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.