Informace zastupitelů

Prodej obecních bytových domů – jak dál?

Prodej části bytového fondu statutárního města Brna je upraven Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

Prodej započal v roce 1996 přijetím Vyhlášky, která byla přenesena do výše uvedených Pravidel. Pravidla účinná od 1. 11. 2007 určují účastníky prodeje, způsob prodeje, stanovení ceny znaleckým posudkem dle zvláštního předpisu (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění) jako ceny výchozí a způsob úhrady ceny s uplatněním slev. Proces prodeje začíná schválením záměru prodeje Zastupitelstvem města Brna spolu se stanovením výchozí ceny na základě znaleckého posudku. Nájemci mají lhůtu 150 dnů od oslovení na oznámení přijetí nabídky s návrhem způsobu úhrady a sdělením o případném vytvoření právnické osoby, která uzavře kupní smlouvu. Zejména ve vztahu k právnické osobě se řeší otázka veřejné podpory. Je pamatováno i na to, aby byl nový majitel zainteresován na revitalizaci prodávaného objektu, a to garancí vrácení části kupní ceny na úhradu městem předem odsouhlasených oprav.

Od samotného počátku byla respektována otázka právních jistot pro občany-nájemníky v obecních bytech schválením dvou seznamů bytových domů, a to Seznamu domů určených k prodeji a Seznamu domů, které si město ponechá po dobu nejméně 15 let. Rozdělení bytových domů do seznamů schvalovalo Zastupitelstvo města Brna již při schvalování Vyhlášky na základě stanovisek přijatých zastupitelstvy územně příslušných městských částí. Rozdílný přístup městských částí způsobil, že došlo k nerovnoměrnému rozložení obecních bytů na území města. Přes tento nedostatek, rozdělení domů do seznamů umožňovalo občanům připravit se na situaci, pokud se týká jejich vztahu k bytu. Tyto seznamy doznávaly změn, zejména na základě podnětů občanů s doloženým stanoviskem dotčené městské části. Nikoliv mechanicky, mnohé návrhy na zařazení do prodeje hlasováním neprošly na základě stanoviska koalice.

Je legitimní uvažovat o změně Pravidel, tedy o změně podmínek prodeje. Nicméně není namístě tak činit ze dne na den a ještě k tomu při rozhodování na konci celého prodejního procesu u některých objektů. Ke změně přístupu k prodeji je třeba dospět přes případnou novou Strategii bytové politiky města, třeba znovu posoudit potřebný rozsah obecního bytového fondu pro aktivní bytovou politiku, zahrnující i výstavbu nových vhodnějších bytových domů a bytů. To nelze udělat v řádu týdnů či několika měsíců, k tomu je zapotřebí hledat shodu politickou i pochopení veřejnosti. Je paradoxní, že ti, kteří se cítili dotčeni způsobem jednání minulé koalice s opozicí či s veřejností, najednou vystupují s takovou razancí.
Domníváme se, že disponujeme Pravidly, která nemají zjevné vady, a nevidíme důvod k jejich mechanickému zavržení. Občané jsou schopni - rádi či s nevolí – přijmout změny v chování města, ale musí mít čas se na ně připravit. Schválené seznamy bytových domů jsou určitým závazkem města k dotčeným občanům a nelze je zčista jasna zrušit s odkazem na volební výsledek. I z tohoto pohledu je třeba řešit věci na širší bázi, než je koalice (např. bytová politika v sousedním Rakousku je stabilní od konce II. světové války bez ohledu na aktuální politickou sestavu u moci).

V žádném případě neplatí argument, že „nová garnitura“ nemůže schválit připravené prodeje, protože by si zatarasila cestu k provedení následných změn Pravidel. Nemůžeme občana znejistit do té míry, že volbami byly zastaveny všechny závazky a že nelze dokončit započatý proces podle platných Pravidel jenom proto, že si nová koalice není jista, zda ta Pravidla pro své budoucí počínání nebude chtít revidovat. Proč by pak měl občan vstupovat do jednání s veřejnou správou ve věci, kdy nebude jistota, že může být dovršena před koncem volebního období?

Zastupitelstvo nemusí rozhodnout pozitivně o prodeji, i když to byl kupující, kdo přistoupil na podmínky města. Mělo by se však takové rozhodnutí vztahovat ke konkrétnímu případu a nikoliv plošně. Úhrada zmařených nákladů městem to nevyřeší. Jedná se o ztrátu důvěry.

Domníváme se, že není důvod k neschválení prodeje bytového domu Veveří 51/Jana Uhra 2, a to bez ohledu na to, zda budou či nebudou měněna Pravidla. Také odsunuté záměry prodeje je potřeba zařadit k posouzení znovu od úrovně dotčených komisí. Nevidíme důvod k zastavení přípravy prodejů na základě platného seznamu s tím, že je vhodné zjistit případné výhrady k prodeji některého z uvedených objektů. Zásadní bude posoudit a aktualizovat Strategii bydlení města Brna a spolu s tím i definovat cílový rozsah obecního bytového fondu k zajištění bytové politiky města.

Případná změna Pravidel prodeje by se měla odvodit v návaznosti na aktualizaci Strategie bydlení města Brna. Pokud se týká výchozí ceny, ta je aktuální v dané době (cena obvyklá) a netřeba ji řešit. K diskuzi je tady systém slev. K tomu je zapotřebí vzít v úvahu, že město je tím, kdo z nějakých důvodů nabízí prodej a tudíž navrhuje kupní cenu jako pobídku k prodeji. Proto by město mělo dospět k strategickému rozhodnutí, jaký objem bytového fondu je pro něho optimální. Dosáhne-li takového objemu, pak bude aktivita ke koupi na nájemníkovi a důvody k pobídkám pominou. Bylo by vhodné dořešit právní ochranu nájemníků v prodávaných domech, kteří se prodeje nezúčastní, a vyloučit prodej třetím osobám (např. v případě doprodeje bytů), zejména těm, které vstupují do prodeje jako budoucí vlastník a nikoliv jako uživatel bytu.
Domníváme se, že bude zapotřebí příslušným komisím RMB předložit:

  1. „Návrh prodeje bytového domu Veveří 51/Jana Uhra 2 včetně pozemku“ k projednání za účelem doporučení RMB a ZMB
  2. Návrhy záměrů prodeje a stanovení ceny bytového domu Jiráskova 10 a bytového domu Jiráskova 59, Konečného nám. 1, 2, 3, Čápkova 48 k projednání za účelem přijetí stanoviska k záměrům
  3. Návrhy změn Seznamu domů určených k prodeji na základě vyjádření dotčených městských částí k projednání za účelem přijetí stanoviska
  4. Vyhodnocení prodeje bytových domů a bytů v období platnosti Pravidel – výsledky, zkušenosti a poznatky k posouzení spolu s připomínkami
  5. Soubor připomínek k Pravidlům k projednání za účelem doporučení dalšího postupu
  6. Návrh na způsob pořízení aktualizace Strategie bydlení města Brna k projednání za účelem doporučení postupu.

Předchozí vedení města nenašlo odvahu k hodnocení výsledků uplatnění Pravidel, ani k návrhům na změnu východisek pro prodej. Takové vyhodnocení by mělo úvahám o změně přístupu k prodeji předcházet. Nedostatečně zdůvodněné kroky prosazené na prosincovém zasedání zastupitelstva vyvolávají obavy, že vedení města nebude váhat se zpochybňováním dosavadních závazků města, a to nejen při prodeji obecního bytového fondu. Rozhodně je třeba, aby nové vedení vyvrátilo představu, že si připravuje půdu na dramatické úpravy kupních cen, která je aktuálně dotčenou veřejností vnímána jako poplašná zpráva. Úvahu, že před osmi lety „byly prodávané byty zastaralé a nevydělaly na sebe“ a „situace se změnila“, by snadno vyvrátily městské části informacemi, kolik to vlastně vložily financí do bytů určených k prodeji a jaký objem prostředků z nájemného směřují na jiné projekty.
NEVIDÍME ŽÁDNÉ DŮVODY K PŘERUŠENÍ A ZASTAVENÍ PROCESŮ DOSAVADNÍ PRAXE PŘI PRODEJI OBECNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ.
TAKOVÝ KROK JE PRINCIPIÁLNĚ NEODŮVODNITELNÝ A PŘEDSTAVUJE OHROŽENÍ VĚROHODNOSTI SAMOSPRÁVY MĚSTA BRNA.
NA POŘADU DNE JE HODNOCENÍ STRATEGIE BYDLENÍ MĚSTA BRNA.

Zpracoval: Ing. Pavel Březa, člen Komise bydlení Rady města Brna za Klub KSČM


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 26. 01. 2015 | 1607 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.