Život a dění v Brně

Mystifikace a hysterie – nové metody demokracie?

„Něco takového jsme ještě nezažili“, říkají někteří účastníci zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného v úterý 14. dubna 2015. Ani se tomu nelze divit, vzhledem k tématu zrušení Pravidel prodeje obecních bytových domů a dění, které tomu předcházelo. Cílem rozhodnutí bylo nadále uplatňovat „cenu obvyklou beze slev“ jako jediné legální řešení ceny kupní.

Na podporu toho, že poskytovat slevy z ceny obvyklé je v rozporu se zákonným pojetím „péče dobrého hospodáře“, zadala rada dva odborné posudky. Oba posuzovatelé se však vyhnuli podání „právního názoru“ a vyslovili pouze domněnky, navíc relativizované tím, že vycházejí jenom z dokumentace, kterou obdrželi.  Dost dobře ani nevíme, na jaké zadání a s jakými podklady byly posudky zpracovávány. Vedení města dokládá i stanovisko Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra. V žádném materiálu však není vyjádření, že stávající prodej podle Pravidel je v rozporu se zákonem, přestože to je právě argumentace na podporu zrušení těchto Pravidel. Jiné zpracované posudky, které dokládaly možnost uplatnění mimořádné ceny při tvorbě pravidel prodeje domů a bytů např. s odkazem na občanský zákoník, nebyly do projednávaného materiálu zařazeny ani pro komise rady, ani pro zastupitelstvo. Kritéria Evropské unie ve smyslu veřejné podpory „de minimis“ použitá při konstrukci Pravidel zde rovněž zmiňovaná, ani vypořádána nejsou. Celá konstrukce řešení dalšího případného prodeje bytových domů či bytů je tedy postavena na nedoložené mystifikaci, že poskytování slev z ceny obvyklé (která byla základem i pro stanovení kupní ceny podle Pravidel) je v rozporu se zákonem.

A proto prý musí být prodej za cenu obvyklou beze slev realizován i v případech 25 bytových domů, jejichž představitelé již reagovali na nabídku města se všemi souvisejícími opatřeními, včetně úvěrů. Není bez zajímavosti, že při společném zasedání komise bydlení a majetkové komise nastal problém, zda k jednání připustit zástupce těchto zájemců. Komise majetková připustila účast zástupců s časovým omezením na dobu 15 minut a v závěru k návrhu na zrušení Pravidel nepřijala usnesení, zatímco komise bydlení neschválila návrh na účast zástupců ani s časovým omezením a na závěr těsně doporučila návrh usnesení na zrušení Pravidel se všemi souvisejícími náležitostmi. Návrh na dodržení závazku prodeje podle stávajících pravidel, ani kompromisní návrh na snížení slevy na 35% nebyly doporučeny ani jednou komisí.

Dva dny poté, po setkání primátora s dotčenými občany navrhuje rada poskytnutí 25% slevy, a to výhradně pro skupinu 25 bytových domů. Odůvodnění této mimořádné slevy – jinak „v údajném rozporu se zákonem“ – má být přílohou usnesení. Nikoliv jako princip dalšího prodeje obecních bytových domů či bytů! Zastupitelstvo města Brna na závěr dopoledního bloku svého jednání schvaluje tuto variantu 28 hlasy (nejnižší hranice pro schválení), když pouze dva členové koalice se k tomuto řešení nepřihlásili. Primátor má pravdu, když říká, že se minulé vedení zabývalo přehodnocením prodeje bytových domů. Pouze neuvádí, že k tomu chtělo dojít po vyčerpání seznamu domů určených k prodeji právě v letošním roce. Můj požadavek na zpracování analýzy prodeje podle Pravidel nebyl realizován. Zřejmě si vedení neuvědomilo, že k tomu nemusí dostat příležitost.

„Péče dobrého hospodáře“ v pojetí současné koalice je tedy redukována na naplňování městského rozpočtu. Přesvědčí starostka městské části Brno-Nový Lískovec „svoji“ radu, aby „s péčí dobrého hospodáře“ opustila svou dosavadní praxi a alespoň zdvojnásobila nájemné v obecních bytech? Dočkají se nájemníci i v ostatních obecních bytech zvýšení nájemného na „tržní úroveň“ spolu metodickým pokynem jak si zažádat o státní příspěvek na bydlení? Vždyť to měla kandidátka na primátora za KDU-ČSL v tiskové zprávě před volbami! Proč by si nemohlo město Brno zvýšit své příjmy i touto cestou?

Potvrzením tohoto způsobu uvažování současné koalice je v oblasti bydlení i přístup k zohlednění nezaviněného nedodržení termínů dle kupní smlouvy, které je pod smluvní pokutou a souvisejícím odejmutím smluvních prostředků na provedení oprav domu odsouhlasených správcem fondu bytové výstavby. Pokud se prokáže, že nedodržení termínů není na straně kupujícího, má město možnost od smluvního potrestání upustit. Dříve tak zastupitelstvo učinilo jak pro smluvní pokutu, tak i pro neposkytnutí prostředků na opravy. Současná koalice však s uznáním nezavinění nedodržení termínů spojuje pouze prominutí smluvní pokuty, na odejmutí prostředků na opravy však trvá. To ovšem nekoresponduje s tím, že město současně uznává nezaviněnost ze strany kupujícího, ale prý „to stejně mají levně“.

Koalice svou mystifikací již vyvolala takovou hysterii, že si zřejmě její představitelé nedokázali připustit, že návrh neobstojí a nebude při hlasování schválen. Koalice se tedy může těšit z vítězství. Možná má pocit, že se vypořádává s omezenou skupinou občanů města a většina jí v tom fandí. Ani závazky minulé garnitury jí v přijatém řešení nepřekáží. Ať jsou či nejsou závazky města soudně vymahatelné, měly by být respektovány.
To může platit do té doby, než podobné „zacházení“ potká jinou „omezenou skupinu“. Pokud totiž koalice, opojena tímto „úspěchem“ bude pokračovat v nastoupeném trendu a s použitím mystifikací válcovat opozici i své členy, směřuje ke své porážce. Neměli by si její členové přece jen vzpomenout na své předchozí pocity v opozičních lavicích nebo dokonce mimo samosprávné orgány?

JÁ JENOM DOUFÁM, ŽE TÍMTO ZPŮSOBEM ŘÍZENÍ MĚSTA NEZTRATÍ DŮVĚRU OBČANŮ KOMUNÁLNÍ SAMOSPRÁVA JAKO CELEK.

Zpracoval: Ing. Pavel Březa, člen Komise bydlení Rady města Brna za Klub KSČM


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 20. 04. 2015 | 1700 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.