Informace zastupitelů

Jako by o nic nešlo

Osmdesátka bodů se stihla projednat do čtvrt na dvanáct. Pouze dva podněty občanů. Na diskuzní vystoupení, které ovládli Zelení, se primátorovi nechtělo příliš odpovídat: rozhodování rady je kolektivní a peněz je málo (takže není co vysvětlovat, ani důvody daného rozhodnutí, ani libovůli ve výběru příjemců dotací). Právo rozhodovat spojené se zodpovědností za rozhodnutí nelze odbýt tím, že „to tak vyšlo z hlasování“.

  1. Na místo vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB byla radou jmenována JUDr. Marta Kolková (od roku 2008 právník, vedoucí referátu přísl. odboru).
  2. Řadě městských částí bylo rozhodnuto o ponechání finanční prostředky z investičních a neinvestičních transferů poskytnutých v minulých letech z rozpočtu města, a to dříve, než k projednání závěrečného účtu statutárního města Brna. Bude se někdo zabývat účelností vynaložených prostředků a opodstatněností blokování nečerpaných financí z hlediska projektové připravenosti?
  3. Přidělovaly se dotace: na podporu projektů ekologické výchovy, v oblasti kultury, na zdravotnické služby, na protidrogovou politiku, organizacím národnostních menšin, na podporu dětských a mládežnických aktivit (včetně mezinárodních), na podporu tělovýchovných aktivit, střediskům volného času, na projekt „Siť brněnských otevřených škol“, na plavecký výcvik žáků ZŠ. Rada města Brna zasahuje do návrhů věcně příslušných komisí, aniž by vysvětlila své pohnutky s tím, že tak prostě hlasovala. Omyl spočívá v tom, že ten, kdo předkládá návrh k rozhodnutí (rada), má povinnost svůj návrh OBHAJOVAT před orgánem, který s konečnou platností rozhoduje (zastupitelstvo). Současné počínání je „drzostí koalice“. Nejde o to, aby si takovou informaci z titulu svého postavení zjišťoval tázající zastupitel. Odpovědi na podobné otázky na veřejném zasedání mají být VEŘEJNĚ ODPOVĚZENY.
  4. Obchodní společnost KORDIS JMK, spol. s r.o., s majetkovou účastí města a Jihomoravského kraje, obdržela neinvestiční dotaci ve výši 3,85 mil. Kč na úhradu provozních nákladů.
  5. Zastupitelstvo města Brna bere na vědomí ukončení činnosti společnosti BRNO PARKING, a.s., kterou před lety – zřejmě omylem – založilo k tomu, aby byly vybudovány podmínky pro statickou dopravu v centru města (zejména výstavbou parkovacích domů). Vedle toho převádí majetek (pozemky dotčené stavbami „Parkovací objekt – ulice Panenská“ a „Parkovací dům Kopečná, k.ú. Staré Brno“) do základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a.s., které se má tohoto úkolu ujmout.
  6. Tuřanské může zajímat schválení „Rámcové dohody o spolupráci při přípravě a realizaci obchvatu Tuřan“ mezi Jihomoravským krajem a statutárním městem Brnem.
  7. Město bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotací z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace „Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum“ (cca 50 mil. Kč, tj. 97,2% celkových nákladů projektu).
  8. Pečlivě, i když „na stůl“, předložil 1. náměstek primátora Robert Kotzian návrh „Stanoviska Zastupitelstva města Brna k návrhům nových směrů rozvoje transevropské dopravní sítě“. Opíral se o legislativní návrhy Evropské komise na nařízení Evropského parlamentu a Rady KOM(2011)650 „o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě“ a KOM(2011)665 „nástroj pro propojení Evropy“. Byla na poradě předsedů klubů předjednána podpora všemi politickými kluby v zastupitelstvu, ze které „ucukl“ Klub Strany zelených se zpochybněním aktuálnosti předložených podkladů. Závažnost usnesení, zejména z pohledu deklarace jednotnosti  politické reprezentace, nakonec podcenil a tím poškodil sám primátor, když po přestávce nechal o návrhu hlasovat dříve, než se zastupitelé stihli usadit na svých místech.

Vedle vykřičníku k radě, která odmítá zdůvodňovat své návrhy pro rozhodování zastupitelstva, jsem si ze 13. zasedání udělal ještě otazník: nad principem, kdy město poskytuje dotace obchodním společnostem, které vlastní nebo spoluvlastní. Obchodní společnost, která potřebuje dotaci na provoz, je ve své podstatě nezdravá, pokud svým provozem neposkytuje svému majiteli službu. Potom je však nezdravé nehradit tuto službu a místo toho volit režim obecné dotace. Je to úskalí zákona o zadávání veřejných zakázek?

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 08. 03. 2012 | 1709 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.