Informace zastupitelů

Ach ta opozice!

Dubnové 23. zasedání Zastupitelstva města Brna „sfouklo“ téměř stovku bodů, když na úkor polední přestávky o necelou půlhodinu přetáhlo 12. hodinu. Není těžké si představit, oč rychleji by hlasování proběhlo, nebýt OPOZICE (zejména Klubu Strany zelených).

  1. Tajemník nám představil Radou nově jmenovaného ředitele Městského divadla Brno, příspěvkové organizace MgA. Stanislava Mošu, který ve výběrovém řízení porazil svého jediného rivala MgA. Zdeňka Černína, jinak dlouhodobého spolupracovníka. Spíše ukázal, protože personální oddělení MMB mělo natolik naspěch, že je nenapadlo v příslušné informaci popsat profesní dráhu našeho dlouhodobého úspěšného ředitele úspěšného divadla. Každopádně mu blahopřeji a věřím v řadu úspěšných inscenací této naší divadelní scény pod jeho vedením i v další zážitky z jeho autorské a režijní práce.
  2. Zrušili jsme akciovou společnost JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a.s. bez likvidace formou sloučení (tedy sloučením) podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společenství a družstev. Na nástupnickou společnost Brněnské komunikace a.s. tak zřejmě přechází i problematika pronájmu a užívání budovy strojírny bývalého areálu Vaňkovka společností Wannieck Gallery. Přinese to něco nového? Ovšem neřešit neplacení nájemného nemůže ospravedlnit ani kulturní význam galerie, ani význam sbírky Richarda Adama. Doufám, že obě strany najdou vůli se dohodnout a budou dohody a smluvní závazky plnit.
  3. Pokračovali jsme v rušení i v případě příspěvkové organizace Lázně města Brna s tím, že objekty Bazén Ponávka, Lázně Rašínova a Koupaliště Zábrdovice se stávají součástí závazku veřejné služby akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s., s ujištěním, že stávající nabídka služeb nebude tímto ohrožena nebo omezena.
  4. Největší diskuze se znovu rozvinula kolem návrhu na poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy, který po kritické diskuzi primátor nechal stáhnout na minulém zasedání. Odklad projednání přinesl změnu, ale nikoliv nápravu materiálu na základě připomínek, např. k neúplnosti přehledu navržených dotací. Místo požadovaného doplnění o návrh odboru dokládající soulad se zásadami a pravidly pro poskytování dotací, přišla Rada s doplňkovým materiálem, kterým změnila svá původní doporučení v deseti položkách z 53, a to ještě podáním „na stůl“ na začátku zasedání. Protože se nepodařilo podat požadované informace, použil primátor stejný trik jako posledně a nechal materiál opět stáhnout. Nepodpořil jsem odsun schválení o další měsíc, protože žadatelé o dotace nemohou za předložený materiál, ani za způsob jeho projednání. Nicméně schvalovat mozaiku anonymních návrhů členů Rady bez věcného zdůvodnění je skutečně příliš.
  5. Zásady pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do kapitálových výdajů města byly rozšířeny o možnost budování základní dopravní infrastruktury, o možnost půjček na výměnu bytových jader v rámci rekonstrukce a modernizace obecního bytového fondu a doplněna specifikace pro technickou a dopravní infrastrukturu. Dále byl upraven postup při nakládání s nevyčerpanými finančními prostředky.
  6. Uspěly dvě městské části, pokud se týká schválení použití kladného výsledku hospodaření z VHČ – bytového hospodářství na financování oprav a rekonstrukcí školských zařízení. Výběr objektů, do kterých hodlají městské části investovat je zaužívanou taktikou. Kdo by nesouhlasil s financováním školských zařízení? Podstatný rozdíl je však v tom, že městská část Brno-Nový Lískovec (22 mil. Kč) se zavazuje prostředky do bytového hospodářství vrátit, avšak MČ Brno-Žabovřesky (8 mil. Kč) je hodlá čerpat jako dotaci. Podporujeme pouze variantu půjčky, protože bytové hospodářství potřebuje své finanční zdroje na odstraňování zanedbanosti. Avšak zvyšovat nájemné v obecních bytech a příjmy pak realizovat mimo bytové hospodářství není správné.
  7. Podařilo se realizovat za kupní cenu 65 mil. Kč záměr prodeje areálu Kojeneckého ústavu při ulici Hlinky, který původně schválila Rada v lednu 2012 formou nabídkového řízení za minimální cenu 78 mil. Kč.
  8. Ne zcela pochopitelné bylo projednávání svěření nemovitosti MČ Brno-Kohoutovice, a to pozemku o výměře 26 m2 pod soukromou zahradní chatou, který je obklopen pozemkem pronajímaným z úrovně městské části Českému zahrádkářskému svazu (k.ú. Pisárky). Přestože majetkový odbor a majetková komise RMB svěření doporučila, Rada bez zřetelného odůvodnění doporučila svěření neschválit. Po bezvýsledné diskuzi různých dvacet hlasů v zastupitelstvu nestačilo schválit, ani neschválit svěření. Jakou má vlastně město obecnou představu o svěřování nemovitostí městským částem?
  9. Investičnímu odboru se nepodařilo obhájit zadávací řízení významné nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce ulice Milady Horákové“ před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, a proto zastupitelstvo zrušilo tzv. odůvodnění veřejné zakázky schválené v listopadu 2012 a přijalo nové. Velice významná stavba s nezanedbatelnými dopady do dopravní situace v městě se tak může dostat do časových potíží. Zavinění prý zkoumat netřeba.
  10. Ani „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ není bez problémů, protože nemá dosud otevřené čerpání dotačních prostředků a musíme navyšovat rozpočet o 57 mil. Kč. Vedení města odmítlo přistoupit na návrh usnesení, aby Rada garantovala minimalizaci škod a podávala průběžně zprávy, neboť prý tak činí z vlastní iniciativy. Je to někde vidět?
  11. Záměr pořídit změny Územního plánu města Brna 2012 – I – 34. soubor se podle všeho odboru nepodařilo zcela jednoznačně připravit pro jednání zastupitelstva, a proto se primátor rozhodl jej stáhnout. Zastupitelstvem schválený podnět k pořízení změn závazné části Regulačního plánu Městské památkové rezervace a odsouhlasené znění návrhu zadání změn se významně dotkne zájmů různých skupin veřejnosti.
  12. V rámci investičního projektu „Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum“ se kromě dodávky technologie jaksi zapomenulo na investicí vyvolanou úpravu prostor sálu planetária v hodnotě odhadnuté na 5 mil. Kč. Město poskytne 2,75 mil. Kč z rezervy kapitálových výdajů a zbytek si Hvězdárna najde ve vlastním rozpočtu.

Podle primátora bychom se tolik nezdržovali, kdyby členové opozičních klubů spolu více komunikovali a předávali si informace, které každý z nich pochytí na zasedání komise či výboru. Domnívám se, že by bylo racionálnější, kdyby materiály předkládané Radou, respektive příslušným odborem měly lépe vypovídající obsah. Možná je to i tím, že koaliční zastupitelé po chybějících informacích tolik nedychtí.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 10. 04. 2013 | 1265 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.