Tisková konference MěV KSČM v Brně dne 3. února 2016

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Informace zastupitelů, Vydáno dne: 15. 02. 2016

Tiskové prohlášení zastupitelů města za KSČM k zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/15 konané 2. února 2016.

Ani nástup nového kalendářního roku nezměnil to naduté, pohrdavé a arogantní vystupování brněnské koalice vůči opozičním zastupitelům a jejich voličům. Ba naopak, jejich arogance se dále povýšila. Jak jinak si lze vysvětlit, že zástupci koaličních stran se ani nenamáhali přijít na lednové jednání Finančního výboru ZMB k projednání celkem patnácti bodů, takže výbor nebyl usnášenischopný a nemohl předložené materiály projednat. Přesto byly Radou města Brna předloženy a přes návrh opozice na jejich vyřazení z programu včerejšího zasedání ZMB z důvodu neprojednání příslušným orgánem  zastupitelstva (FV ZMB) silou koaličních hlasů prosazeny a následně také schváleny.

O nestydaté domýšlivosti náměstků a uvolněných zastupitelů z řad koalice svědčí i příklad z Informativní zprávy – přehledu zahraničních pracovních cest za říjen až prosinec 2015, která též byla včera předložena zastupitelům. Zastupitel Bc. Martin Freund (Žít Brno) si totiž jako služební cestu dovolil předložit i svou účast na mnichovském zasedání Rady Evropské demokratické strany, což je jasným případem zneužití veřejných finančních prostředků (šlo o školící stranickou akci PDE-EDP, tedy jedné z politických stran EU, která na příkladu Německa a jeho přijímání uprchlíků a poskytování azylu analyzovala své představy možností a připravenosti pro případné přijetí a integraci uprchlíků na úrovni měst).

Nadměrným sebevědomím bohužel trpí i pan primátor Vokřál, což se prokázalo již v bodě 8 zasedání ZMB, týkající se změny stanov Spolku pro GP ČR Brno a poskytnutí mimořádného členského příspěvku z rozpočtu města Brna pro rok 2016 tomuto spolku. Nejenže zastupitel Říha se na svůj dotaz od primátora dozvěděl, že se jedná o rozšíření (přesun) účelu vzniku Spolku na podporu „každoročního konání závodu mistrovství světa silničních motocyklů“ (jde o citaci z předloženého a posléze koalicí schváleného návrhu Změny Stanov), tedy již nejen závodů královské disciplíny Moto GP, ale i například  třídy Super Bike, jak dosud pan primátor tvrdil, ale za nepodstatné pan primátor pokládal i upozornění na chyby v tomto dokumentu (např. že pod dokumentem o změně stanov musí být podepsáni všichni čtyři jeho členové a nikoliv jen město Brno). V rámci tohoto bodu došlo i na diskusi, zda bylo panem primátorem dodrženo dřívější usnesení ZMB požadující splnění podstatné podmínky pro vstup města do spolku, která byla zakončena dalším ze slibů pana primátora, tentokrát že se obrátí na společnost DORNA s žádostí o písemné vyjádření o vypořádání dluhu AMK, jak bylo ZMB požadováno. 

Stejná arogance a přezíravost koalice se prokázala hned v následujících dvou bodech, řešících členství statutárního města Brna a MČ Brna střed ve spolku „Otevřená města, z.s.“ a poskytnutí peněžitého vkladu dle stanov spolku. Přestože v diskusních vystoupeních opozičních zastupitelů bylo prokázáno nedomyšlené zpracování návrhu, spočívající v nevyjasněnosti pozice města a MČ Brno- střed jako samostatného člena spolku, v nekonkrétnosti předmětu a způsobu činnosti samotného spolku a možnosti vystoupení z něho, nepřijala koalice návrhy změn a Stanovy spolku si sama schválila.
Vedle toho jsme nesouhlasili s tím, aby město poskytlo mimořádný příspěvek v rámci neinvestičního transferu Cyrilometodějské církevní ZŠ a navýšilo individuální dotace z rozpočtu města Brna na rok 2016 církevním organizacím poskytujícím zdravotnické služby a to vzhledem k  již proběhlému vypořádání daru státu církvím v rámci tzv. církevních restitucí. Přitom církevní majetek byl pro restituce výrazně nadhodnocen.
Stejně jako další opoziční zastupitelé jsme svým negativním hlasováním a diskusními vystoupeními v bodě 33 jednání ZMB projevili zásadní nesouhlas celého klubu KSČM s nedomyšleným způsobem koaličního řešení návratu brněnských rodin s dětmi z ubytoven do obecních bytů. Tzv. projekt „Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing) přitom zřejmě byl výsledkem odborné studie s názvem „Návrh strategií na ukončování bezdomovectví v městě Brně“, která byla zadána RMB ve 2. pololetí 2015 a stála přes 164 tis. Kč (v rámci včera předloženého Přehledu zadaných studií a projektů za 2. pololetí 2015  položka č. 36).

Samotná podstata tohoto projektu neřeší problém bezdomovectví, a už vůbec se nesnaží o skutečné sociální začlenění těchto lidí zpět do společnosti. Podle našeho názoru se nemá tímto podivným způsobem léčit důsledek, nýbrž se má odstranit příčina tohoto sociálně patologického stavu, kterou je zejména právo na práci - základní podmínka člověka k důstojnému žití, bohužel často zbavující lidi i pracovních návyků.  Představa, že projekt, ve kterém se z 300 vytipovaných rodin vylosuje 50, kterým radnice v Brně dá do užívání opravený městský byt, a následně je budou chodit monitorovat a kontrolovat sociální pracovníci, jestli mají zaměstnání a posílají děti do školy, vyřeší problém bezdomovectví je skutečně velmi naivní. O úspěchu městem zvoleného způsobu pomoci ohroženým rodinám a bezdomovcům klub KSČM velmi pochybuje, zejména po špatných zkušenostech s přidělováním opravených městských bytů v nově rekonstruovaných a moderně přestavěných činžovních domech z dotací EU ve čtvrti sociálně vyloučených osob. Nelíbí se nám také nedostatečně zformulované podmínky přijetí do programu, kritéria výběru osob. Není známo, jestli bere v úvahu bezdlužnost vybraných osob vůči radnici. Rovněž máme problém s faktem, že se na tomto projektu podílí Ostravská univerzita i přesto, že Brno je univerzitním městem a tak nerozumíme tomu, proč nebyla oslovena například Masarykova univerzita? Též je problematické se domnívat, že lidé dlouhodobě sociálně vyloučení si dokáží během krátké doby najít zaměstnání. Co bude s lidmi, kteří poruší pravidla projektu? Skončí znovu na ulici nebo na ubytovně? Samotný projekt má trvat dva roky a co pak?

 

V Brně dne 3.2. 2016 

Zastupitelé ZMB za KSČM