Prodej obecních bytů s péčí dobrého hospodáře

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Informace zastupitelů, Vydáno dne: 30. 03. 2015

Společné pondělní zasedání komisí Rady města Brna, a to majetkové komise a komise bydlení, se zabývalo „Návrhem postupu města při prodeji bytových domů nabídnutých ke koupi podle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor“. Materiál podepsal vedoucí bytového odboru MMB a právníci odboru, ale předkladatelem byla údajně pracovní skupina pro posouzení privatizace dle Pravidel prodeje jmenovaná Radou města Brna 13. 1. 2015.

Závěry práce této pracovní skupiny shrnuté do návrhu usnesení Zastupitelstva města Brna na zrušení Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor, zrušení seznamů domů určených k prodeji a k ponechání si v majetku města a změna schválených záměrů prodeje 25 konkrétních bytových domů se stanovením ceny za podmínek (rušených) Pravidel na prodeje za cenu obvyklou, tj. bez poskytnutí jakýchkoliv slev či pobídek. K materiálu jsou přiloženy odborné posudky advokátní kanceláře Tomíček Legal, s.r.o. a znaleckého ústavu APOGEO Esteem, a.s. a Vzorové podmínky kupní smlouvy. Odborné posudky jsou kryty prohlášením, že jsou zpracovány na základě předložených dokumentů. Výčet dokumentů, ani samotné znění zadání nám není známo.

Dále je přiloženo Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR č. 47/2009, které však na stránkách Ministerstva vnitra je označeno jako zrušené. Právníci bytového odboru – i po mém impulsu – údajně prověřili ono zrušení stanoviska s tím, že platí a pouze je zahrnuto do jiného dokumentu; neřekli do jakého. Údajně existuje odpověď odboru MV ČR na dotaz Magistrátu, který údajně potvrzuje tvrzení příslušného stanoviska. Tuto odpověď jsem si ve středu vyžádal, dosud jsem ji neobdržel.

Veškerá hodnocení se zaměřují především na „péči řádného hospodáře“. Například úvaha advokáta Prof. JUDr. Ivo Telce, CSc., kterou iniciativně sám zaslal 1. náměstkyni primátora, nebyla do materiálu zařazena, zřejmě proto, že nastavuje jiný pohled na věc. S odkazem na občanský zákoník poukazuje na možnost uplatnění mimořádné ceny při tvorbě pravidel prodeje domů a bytů (§ 492 odst. 2 o. z.) a tvrdí, že naplňováním občanského zákoníku neporušuje příkaz péče řádného hospodáře. Dále uvádí, že město je jako (veřejnoprávní) korporace, která je tvořena osobami, tj. občany města Brna (kategorie „společenství občanů“).

Materiál se rovněž nikterak nezabývá evropskou legislativou ve smyslu podpory de minimis, která je nosným podkladem pro formulování stávajících Pravidel.

Pracovní skupina (bez zastoupení opozice) se zřejmě bezpečně vyhýbala vyjádřením, která relativizují základní představu stávajícího vedení města: dosáhnout na co nejvyšší příjmy do rozpočtu města. Představitelé současné koalice, kteří byli u zrodu stávajících Pravidel (KDU-ČSL a Strana zelených), se tímto distancují od svých právních názorů před osmi lety. Rovněž administrativa magistrátu nemá problém zapomenout na materiály, které tehdy předkládala. V tomto ohledu je otázka, zda máme v magistrátu odborné zázemí pro svá rozhodování a zda tedy existuje profesionální nezávislost úředníků na „politickém zadání“, pokud je prokazatelně v rozporu s legislativou.

Návrhy na pokračování v prodeji podle stávajících pravidel (ODS a KSČM) a kompromisní návrh na snížení slevy na 35% (ČSSD) nezískaly potřebnou většinu. K původním zásadním návrhům nepřijala komise majetková usnesení a komise bydlení těsnou většinou schválila. Podle nasazení iniciátorů předkládaného řešení lze očekávat doporučení Rady schválit přechod na nekompromisní cenu obvyklou („oni si to zajistí“). Možnost splatnosti 75 % kupní ceny ve splátkách po dobu až na 20 let s fixací úrokové sazby ve výši 1,52 % zřejmě nebude pro dotčené nájemníky zprávou, která změní jejich rozhořčení.

Doložená tvrzení a účelová selekce podkladů nás nepřesvědčila o tom, že prodej podle stávajících Pravidel je v rozporu s naším právem. Domníváme se, že nový občanský zákoník umožňuje dotčeným nájemníkům domáhat se dodržení závazku prodeje za podmínek již schválených a doručených.

Předchozí vedení města nenašlo odvahu k hodnocení výsledků uplatnění Pravidel, ani k návrhům na změnu východisek pro prodej. Takové vyhodnocení by mělo úvahám o změně přístupu k prodeji předcházet. Nejsme zastánci výprodeje obecních bytů a kapacitně zajištěnou bytovou politiku města Brna považujeme za zcela zásadní. Nicméně závazky města v této věci v souladu s Pravidly a v rámci dlouhodobě schválených seznamů bytových domů považujeme nadále za legální a je společensky žádoucí je dodržet.

Nové vedení potvrdilo dojem, že si připravuje půdu na dramatické úpravy kupních cen čehokoliv. Úvahu, že před osmi lety „byly prodávané byty zastaralé a nevydělaly na sebe“ a „situace se změnila“, by snadno vyvrátily městské části informacemi, kolik to vlastně vložily financí do bytů určených k prodeji a jaký objem prostředků z nájemného směřují na jiné projekty. K tomu, aby město vyvážilo situaci ve věci vysoké poptávky na odkoupení obecních bytů, je potřeba se vypořádat se současným paradoxem, kdy nájemné v obecních bytech je chápáno jako výrazně vyšší, než náklady na byty ve vlastnictví uživatele a navíc je na libovůli příslušných rad městských částí bez ohledu na ekonomické podmínky.

Celá záležitost však přináší velké varování pro občany. Nevolit podle hezké tváře nebo skafandru, ale pečlivě posuzovat volební program a ptát se kandidátů na další přístupy, které se do volebních programů náhodou nebo z taktických důvodů nevešly. Pokud se smíříme s tím, že každá nová garnitura smaže legitimní závazky garnitury předchozí, pak se nedají dělat smlouvy ani prvním rokem volebního období (ještě nejsou parametry), ani posledním rokem (není jistota, že se zrealizují za původních podmínek).

NEVIDÍME ŽÁDNÉ DŮVODY, KTERÉ BY VYŽADOVASLY ZASTAVENÍ PROCESŮ DOSAVADNÍ PRAXE PŘI PRODEJI OBECNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ.
TAKOVÝ KROK JE PRINCIPIÁLNĚ NEODŮVODNITELNÝ A PŘEDSTAVUJE OHROŽENÍ VĚROHODNOSTI SAMOSPRÁVY MĚSTA BRNA.
NA POŘADU DNE JE HODNOCENÍ STRATEGIE BYDLENÍ MĚSTA BRNA.

Zpracoval: Ing. Pavel Březa, člen Komise bydlení Rady města Brna za Klub KSČM