Stanovisko klubu zastupitelů KSČM k usnesení Rady MČ Brno-Královo Pole

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: KRÁLOVO POLE, Vydáno dne: 18. 03. 2013

Stanovisko klubu zastupitelů KSČM k usnesení Rady MČ Brno-Královo Pole č. 13 R 39/49 k cenovému auditu veřejných zakázek v letech 2008,2009 a 2010 a návrh na usnesení ke „Zprávě o činnosti RMČ Brno-Královo Pole za období od 35. schůze RMČ do 15. zasedání ZMČ Brno-Královo Pole“.

Rada obce podle §99 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. Jako členové zastupitelstva jsme si však zároveň vědomi, že schválením zpráv o činnosti naší královopolské rady jsme spoluzodpovědni za důsledky rozhodování a činnosti rady. Schvalování těchto zpráv rady městské části tudíž nepovažujeme za formální záležitost.
K 5. programovému bodu 15. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Královo Pole „Zpráva o činnosti RMČ Brno-Královo Pole za období od 35. schůze RMČ do 15. zasedání ZMČ Brno-Královo Pole klub zastupitelů KSČM navrhuje: vzít na vědomí předloženou zprávu o činnosti RMČ s výjimkou přijatého usnesení RMČ č. 13 R 39/49 k programovému bodu „Cenový audit“ 39. schůze rady konané 6. února 2013, které konstatuje: „Rada MČ Brno-Královo Pole bere na vědomí informaci tajemníka ÚMČ Ing. Jiřího Gajdaruse k provedenému cenovému auditu vybraných stavebních zakázek tj., že veřejné zakázky jsou od počátku roku 2010 zadávány podle nových kritérií. Policie ČR svým Usnesením ze dne 14. 11. 2012 konstatovala, že při zadávání veřejných zakázek v kontrolovaném období nebyl spáchán trestný čin.“

Opodstatněnost našeho návrhu zdůvodňujeme následujícími skutečnostmi:
O důvodech provedení cenového auditu, o konkrétních zjištěních a závěrech cenového auditu, o stanovisku zadavatele auditu ke zjištěním auditorů a o přijatých opatřeních a závěrech úřadu jsme nebyli doposud jako zastupitelé informováni.

I. Při rozhodování o vyjádření souhlasu či nesouhlasu ke zprávě o činnosti RMČ jsme odkázáni na zápisy ze schůzí rady. Tyto obsahují pouze usnesení k projednávaným záležitostem. Nejsou z nich zřejmé důvody a okolnosti pro přijetí zmíněných usnesení. Toto potvrzují následující zápisy ze 4 schůzí RMČ, na kterých rada projednávala zmíněný cenový audit:

13. června 2011: Rada schválila provedení cenového auditu za rok 2008, 2009 a 2010 u těchto vybraných akcí:

13. února 2012: „Rada bere na vědomí informaci o provedení cenového auditu. Rada uložila tajemníku ÚMČ:
1. aby vyvodil důsledky vyplývající ze závěrů odborných posudků, dále učinil systémová opatření k nápravě vad v činnosti ÚMČ,
2. splnit uvedené úkoly do 12. 3. 2012 a o konkrétních krocích zevrubně informovat písemně členy Rady městské části.“

12. března 2012:„Na základě podaného trestního oznámení v průběhu šetření se Rada MČ Brno-KrálovoPole k celé záležitosti vyjadřovat nebude.“

6. února 2013: usnesení 13 R39/49 je uvedeno výše v dokumentu.
Je zřejmé, že nemůžeme vyslovit souhlas s citovaným závěrečným usnesením 13 R 39/49 k cenovému auditu proto, že o jeho poznatcích, závěrech či výhradách zadavatele nemáme potřebné informace.
II. Na 14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Královo Pole dne 17. prosince 2012 byl řešen bod „Návrh na seznámení Zastupitelstva MČ Brno-Královo Pole s výsledky cenového auditu“ předložený zastupitelem panem Valentou.
V důvodové zprávě byly uvedeny informace, které ve zprávách o činnosti RMČ pro zastupitelstvo uvedeny nebyly, např. o tom, že:

Námi přednesený návrh požadující seznámení ZMČ s výsledky auditu a s přijatými opatřeními k odstranění závad a nedostatků byl námi odvolán po oznámení, že zatím probíhá policejní šetření k trestnímu oznámení. Z dalších, níže uvedených údajů, však vyplývá, že v této době již bylo policejní šetření dávno ukončeno a bylo již známo její usnesení z 14. 11. 2012.

III. Klub KSČM požádal 7. ledna 2013 o poskytnutí zápisu cenového auditu veřejných zakázek z let 2008-2010 pro seznámení se zastupitelů KSČM se zjištěnými poznatky a závěry auditorů. V písemné žádosti je uvedeno, že: „Nepovažujeme totiž za správné a normální, aby s tímto dokumentem byli seznámeni pouze někteří zastupitelé a jiní byli přehlíženi, neměli možnost se seznámit s údajně závažnými zjištěními s podezřením na možné jednání hraničící s trestnou činností.“
V zaslané odpovědi na uvedenou žádost nám bylo sděleno, že: „Průběh a výsledek cenového auditu bude předložen 6. února 2013 Radě MČ Brno-Královo Pole. Následně budete seznámeni s výsledkem.“
Poté, co jsme obdrželi nejen usnesení RMČ č. 13 R 39/49, ale také písemný dokument (důvodovou zprávu) „Cenový audit“ projednávaný na zmíněné 39. schůzi RMČ, ve kterém jsou uvedeny některé další, nám doposud nesdělené informace, např. že: „z cenového auditu vyplynulo, že u pěti zakázek došlo dle názoru zpracovatele posudku Ing. Blažka k navýšení cen za tyto zakázky, a to celkem o 7.774.624 Kč, a proto byla požádána policie ČR, aby prošetřila, zda nedošlo při zadávání těchto zakázek ke spáchání trestného činu. V době provádění kontrolovaných zakázek postupoval odbor majetkový ÚMČ přesně podle Metodiky pro zadávání veřejných zakázek.“

Z výše uvedených skutečností je zcela zřejmá opodstatněnost našeho následujícího návrhu na usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno- Královo Pole:
1. Bere na vědomí zprávu o činnosti RMČ Brno-Královo Pole za období od 35. schůze RMČ do 15. zasedání ZMČ Brno-Královo Pole s výjimkou jednání RMČ k závěrům cenového auditu vybraných stavebních zakázek za rok 2008, 2009 a 2010 a přijatého usnesení RMČ č. 13 R 39/49 z 6. února 2013.
2. Ukládá: a) starostovi MČ Brno-Královo Pole zajistit předložení zápisu cenového auditu veřejných stavebních zakázek z let 2008-2010 politickým klubům v ZMČ k seznámení se s poznatky a závěry auditu; b) 1. místostarostce MČ Brno-Královo Pole předložit souhrnnou zevrubnou zprávu o důvodech provedení cenového auditu vybraných veřejných zakázek za léta 2008,2009 a 20010 podle usnesení RMČ č. 11/ R 10/ 78 ze dne 13. 6. 2011, o poznatcích cenových auditů, o zjištěních obsažených v odborných posudcích a případných výhradách zadavatele auditu k nim a o konkrétních opatřeních k zamezení zjištěných nedostatků a vad v činnosti v této oblasti. Zprávu předložit Zastupitelstvu MČ Brno-Královo Pole k projednání na mimořádném zasedání ZMČ.

Předkládá všem zastupitelům ZMČ Brno-Královo Pole dne 18. března 2013
klub zastupitelů KSČM