Čemu můžeme věřit?

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Informace zastupitelů, Vydáno dne: 26. 06. 2012

Ještě před prázdninami jsme se sešli nad skoro sto padesáti body 16. zasedání Zastupitelstva města Brno. Na první pohled banální body nás stály nevídanou spoustu času, protože se v některých bodech nenacházela shoda.

  1. Návrh změn obecně závazné vyhlášky města Brna č. 12/2011, „o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku“ nás vrátil do diskuze nad tématem odlišných zájmů a přístupů sousedních městských částí v případě pohostinských zařízení a restauračních zahrádek v části ulice Svratecké (mezi ulicí Kníničskou a MČ Brno-Jundrov), kde MČ Brno-Komín „vetuje“ zájem občanů MČ Brno-Jundrov o zajištění nočního klidu. Materiál nám nabídl i zajímavost spočívající uvedení orientačních čísel Průmyslová 0 a Švédské valy 0 (čti nula), o kterých asi katastr nemovitostí nemá ponětí.
  2. Projednávání výjimek z obecně závazné vyhlášky města Brna č. 15/2007, „o ochraně zeleně v městě Brně“ zase nabídlo diskuzi o „slepici a vejci, aneb co dříve bylo“. Vedle okrajových výměr se v případě k.ú. Starý Lískovec jednalo o vynětí z ochrany 67 arů zeleně, která je fixována Územním plánem města Brna. Má se tedy napřed vyjmout zeleň z ochrany nebo napřed řešit územní plán? Tady se chtělo začít od ochrany zeleně, přestože procedura schvalování změn územního plánu je důkladnější. Mám za to, že by bylo nejvhodnější řešit vynětí zeleně z ochrany podle této vyhlášky přímo v procesu projednávání návrhů změn územního plánu.
  3. Při projednávání návrhu harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu města na rok 2013 se bez diskuze koalice vykašlala na požadavek Strany zelených sdílený ostatními opozičními stranami, aby prostřednictvím projednávání v komisích měla opozice přístup návrhům již v 1. etapě přípravy. Tento postoj jen potvrzuje dřívější stanoviska primátora o tom, že rozpočet je výsostnou odpovědností koalice: „do hlavy mi nevlezete“. Asi bude ještě chvíli trvat, než se s touto „obludností“ vypořádáme.
  4. Rozpočtové opatření na převod části přijatého odvodu z loterií a jiných podobných her za 1. čtvrtletí 2012 přineslo diskuzi nad systémem rozdělení městským částem, zda podle rozsahu těchto zařízení na jejich území (návrh Rady) nebo podle počtu občanů příslušné městské části (stanovisko SZ s tím, že následky gamblerství nesou i MČ, které tato zařízení nemají, a že zvýhodnění láká k větší benevolenci tato zařízení trpět na území MČ, která má z toho prospěch).
  5. Rozpočtové opatření na 2,8 mil. Kč uváděné do souvislosti s převodem kompetencí v oblasti rozvoje dopravy z Odboru územního plánování a rozvoje MMB na Odbor dopravy bylo doloženo tabulkou na převod 100 tis. Kč organizační jednotky OÚPR MMB z konzultační, poradenské a právní služby na nájemné, která měla být přílohou usnesení. Dalo práci přesvědčit dotčené odbory, aby tabulku nahradily. Lze jen spekulovat, jak by vypadala příloha usnesení, kdybych na tento nedostatek neupozornil, protože bez nekorektního zásahu by nebylo celé usnesení k ničemu.
  6. U poskytnutí dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2012 se ve schvalované tabulce projektů zase „podařilo“ k dotacím Ministerstva vnitra, města Brna a z jiných zdrojů v řadě projektů přičíst i „číslo položky“ tak, že celkový součet byl o 159 tis. Kč větší. Že neseděl součet v závěrečném řádku se součtem ve sloupci, nikoho z míry nevyvedlo.
  7. Další „mela“ byla kolem Zásad o poskytování dotací z rozpočtu města Brna, a to nad přístupem k dluhům žadatelů. Magistrát si navrženou tezi obhájil.
  8. Na území města Brna skončila svou působnost „Evropská základní škola, Brno, Čejkovická 10“ a dodatkem ke zřizovací listiny je z ní běžná „základní škola“.
  9. Zástupci Bytového družstva Koliště 11 neuspěli se svou žádostí o zastavení prodeje sousedícího pozemku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke zřízení parkoviště osobních automobilů, ani s protinávrhem řešení. V odděleném hlasování dostal úřad souhlas i s umístěním předmětné stavby pro účely územního rozhodnutí, ke kterému je také odložena účinnost smlouvy o prodeji pozemku.
  10. Cenový rozpor při prodeji id. 3/8 objektu Klecandova 6 s pozemky zbývajícím spoluvlastníkům, provázený i diametrálně odlišnými stanovisky komise majetkové RMB a Rady města Brna nebyl nakonec dořešen. Ukázalo se, že komplikace v jednání může přinést i chyba v důvodové zprávě v údaji o hlasování, přestože obě přijatá stanoviska orgánů měla výraznou podporu, ale neuvedení dvou zdržení dávalo pocit panu náměstkovi, že nebude vnímán jako osoba s konzistentními názory.
  11. Ani změna právní formy společnosti KORDIS JMK, s.r.o. na společnost akciovou nemusela proběhnout úplně hladce, kdybych včas neupozornil předkladatele do Zastupitelstva města Brna i do Zastupitelstva Jihomoravského kraje na nedostatky v návrhu Stanov akciové společnosti.

Vedle rozdílných názorových přístupů se toto jednání vyznačovalo nebývalým množstvím pochybení zpracovatelů u předkládaných materiálů, se kterými se předkladatel (v našem případě Rada města Brna) nevypořádal, protože je (možná) ani nezaregistroval. Čemu máme věřit, když v poměrně jednoduchých dokumentech je tolik zbytečných chyb? To máme každý případ detailně prozkoumávat, abychom se ujistili, že jednáme vědomě a nikoliv „v dobré víře“? Nabízím proto koalici, aby začala brát vážněji své orgány, výbory zastupitelstva a komise rady, důsledněji pouštěla materii do jejich jednání a zamýšlela se nad jejich doporučeními.
Na druhé straně jsem v části dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB poděkoval Radě města Brna za projednání materiálu s názvem „Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna“ a doporučení radám městských částí využít tento dokument při projednávání dalšího postupu v této oblasti. Požádal jsem Radu, aby byl tento dokument co nejdříve přístupný nejen radám městských částí, ale i široké veřejnosti, protože může mít významný dopad na rozvoj nájemního bydlení v Brně, a to nejen v obecních domech. Na téma obsažené v materiálu se budu jistě vyjadřovat, až bude projednaný dokument k dispozici.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna