Deváté zasedání zastupitelstva města Brna

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Informace zastupitelů, Vydáno dne: 19. 10. 2011

Projednání necelých sto bodů devátého zasedání zabralo s jednou přestávkou čtyři hodiny, takže zasedání skončilo krátce po dvanácté. A to přesto, že jsme se do přestávky na kávu nedostali ani na 30. bod, protože se vyskytly body, které se těšily velké diskuzi. Čas strávený na zasedání zkrátili i občané, z nichž pouze dotčené osoby využily čtvrthodinu na to, aby sdělily své obavy o operu Národního divadla v Brně.

  1. Důstojnost představení jmenovaného generálního ředitele Technických sítí Brno Ing. Jaromíra Machálka „pokazil“ pouze Ing. Vlašín svým dotazem na názor GŘ na kolektorovou síť, když si v odpovědi vyžádal GŘ čas na rozmyšlenou.
  2. Schválením nové obecně závazné vyhlášky města Brna „o stanovištích taxislužby“ jsme odstranili hrubé nedostatky vyhlášky č. 16/2010, které MMB vytkl odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra.
  3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Brna, kterou se mění vyhláška města č. 15/2007, „o ochraně zeleně v městě Brně“, byl po obsáhlé diskuzi na návrh primátora stažen, přestože v Ing. Vlašín se stejným návrhem dříve neuspěl. Smyslem tohoto návrhu bylo vypuštění dvou pozemků o výměře 12,5a ve vnitrobloku Pekařská-Anenská-Kopečná v katastrálním území Staré Brno, a to ve spojitosti se zájmem obchodní společnosti o jejich odkoupení. Podle dikce vyhlášky nelze vyhláškou chránit zeleň na pozemcích, které nejsou v majetku města. Spojitost vynětí zeleně z ochrany a prodeje nebyla předkladateli řádně doložena v předloženém materiálu a Rada nebyla schopna přesvědčit zastupitele o jednoznačných garancích pro smluvní zachování zeleně po vynětí z vyhlášky.
  4. Zabavili jsme se také nad zrušením Rady Filharmonie Brno formou dodatku ke zřizovací listině, které předkládala Rada, když předtím rozhodla o zrušení v souboru rušení poradních orgánů více organizací. Poté byla upozorněna, že k tomu nebyla oprávněna, a své usnesení v případě Rady FB zrušila. Je zřejmé, že rozhodování Rady města Brna nejsou vždycky dobře připravená a domyšlená. Pokud Rada takto občas „trefí kozla“, je otázkou, jak využívá odborů magistrátu a komise jako své poradní orgány.
  5. Některé městské části se ucházejí o prostředky z rozpočtu města, ale v konečné fázi nevědí, co s nimi, resp. na co je použít. Povedlo se to MČ Brno-Vinohrady, která měla v květnu 2011 schválený neinvestiční transfer na akci „ŠK ZŠ Mutěnická – nákup universálního kuchyňského robota“ ve výši 40 tis. Kč a dnes dává přednost nákupu jiného vybavení kuchyně (dvou nerezových regálových vozíků a pracovního stolu do přípravny těsta). Podobné „dobrodružství“ se odehrálo v MČ Brno-sever v případě změny účelu investičního transferu schváleného v dubnu 2011 ve výši 800 tis. Kč z akce „MŠ Tišnovská 169 – rekonstrukce sociálního zařízení“ na akci „MŠ Tišnovská – oprava chodníků a venkovních schodišť“.
  6. Částkou 15 tis. Kč jsme podpořili občanské sdružení Zdravý zoubek na zakoupení pomůcek pro realizaci programu „Zdravý zoubek“ v brněnských mateřských školách.
  7. Nedokázali jsme zabránit prodejům bytů v domě Svatopluka Čecha 40 „třetím osobám“ na základě nabídkových řízení. Nepodařilo se nám v průběhu těchto procesů přesvědčit ostatní, že pohodlí úředníků (v tomto případě při správě obecních bytů v domech, kde většina ostatních bytů byla prodána) nemá přednost před ochranou nájemníků, žijících v těchto bytech a nemajících možnost účastnit se koupě. Je to vážná skvrna na jinak „slušné“ bytové politice města Brna.
  8. Rozčarování se dočkali nájemníci v domovním celku Svážná 23, 25, kteří v počtu přesahujícím 90% nájemníků v roce 2009 usilovali o přeřazení domovního celku do seznamu domů určených k prodeji, když byly naplněny podmínky pozastavení rozhodnutí o žádosti v roce 2010 do doby ukončení regenerace. Naději jim bral již náměstek Ing. Pospíšil, který jejich zástupce nepřijal, a dovršilo to rozhodnutí zastupitelstva, které přeřazení neschválilo, rovněž v rozporu se souhlasem MČ Brno-Nový Lískovec.
  9. Pozemky včetně Žebětínského rybníka přejímá od města bezúplatně Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Můžeme sledovat, co nový vlastník tomuto přírodnímu objektu a jeho uživatelům (včetně labutí) přinese.
  10. Městské části obdržely neinvestiční transfery na provozní náklady středisek volného času. Další investiční transfery z dividend obdržely dvě městské části, a to MČ Brno-Líšeň ve výši 1 995 tis. Kč na 2. etapu rekonstrukce fasády MŠ Šimáčkova a MČ Brno-střed ve výši 2 700 tis. Kč na rekonstrukce vybraných dětských hřišť. Jenom doufám, že si to do konce roku zase nerozmyslí.

V části „Dotazy“ jsem vyjádřil podporu rozhodnutí Rada města Brna, že si zastupitelé budou hradit vstupné na kulturní akce (premiéry divadelních představení) ze svého, a stanovisko, že osobní účastí takto hodlám přispět k rozpočtově omezovaným kulturním organizacím. Na dotaz, zda Rada svým rozhodnutím neprivilegovala své členy, pan primátor přítomné ujistil, že schválené výjimky pro „městské funkcionáře“ se týkají pouze primátora a jeho náměstků v rámci jejich pracovní odpovědnosti.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna