Dopady bytové politiky v městě Brně

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Život a dění v Brně, Vydáno dne: 25. 02. 2011

Materiál Ing. Pavla Březy, člena Zastupitelstva města Brna, se zaměřuje na tato témata: I. Zákon o jednostranném zvyšování nájemného - co s ním a co potom, II. Chystá se nový občanský zákoník, III. Bytová politika města Brna, IV. Závěry.

I. Zákon o jednostranném zvyšování nájemného - co s ním a co potom

V České republice nadále dlouhodobě existuje „dvojí nájemné“ : regulované nájemné a tržní nájemné, což zakládá těžko řešitelné problémy. Tržní nájemné, sjednávané novými nájemními smlouvami je bez jakéhokoliv omezení a majitelé proto brání směnám, které toto nové sjednávání nájemného neumožňují bez souhlasu druhé strany. Náprava této chyby se neděje cestou sbližování obou mezních hodnot, ale pouze cestou postupné deregulace nájemného, jednostranným zvyšováním nájemného podle zákona 107/2006 Sb. Původně kompromisní zákon se ukázal jako špatně připravený a nesprávně definovaný nástroj, který výrazně zhoršil sociální situaci velké části občanů, aniž splnil očekávání zejména soukromých majitelů bytových domů co do sbližování regulovaného a tržního nájemného a vládních představitelů, že odradí tyto majitele od žaloby k Evropskému soudu pro lidská práva  ve Štrasburku.
Paradoxně právě Občanské sdružení majitelů bytových domů (OSMD) deklaruje vlastní návrh zákona o sociálním bydlení, protože se o to nesnaží vláda. Když však představitel sdružení RNDr. Tomislav Šimeček srovnává nájemní bydlení s použitím taxislužby a prohlašuje : „Když nemáte na nájemní bydlení za tržní nájemné, pořiďte si bydlení vlastní!“, je zřejmé, že „sociální bydlení“ je zcela falešná nálepka pro právní normu, která má zajistit příjmy majitelů. O to je smutnější, že to „nebolí“ politické subjekty.
Nájemní bydlení je alternativa pro ty společenské vrstvy, pro které je vlastnické bydlení nedosažitelné, a tudíž z principu nemůže být nákladnější. Nejen z hlediska sociálního, ale především z hlediska toho, se jedná o společenskou formu bydlení s nižším komfortem díky sdílení řady společných funkcí, které musí zlevňovat výstavbu i provoz. Rezignace obcí na zajišťování nájemního bydlení v obecních domech je fatální zpronevěření se požadavkům veřejné správy.

Jaké jsou základní problémy zákona 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného?

Za zvrácené považuji to, že se v České republice prosazuje představa nájemního bydlení dražšího než bydlení vlastnické. Odporuje to obecným principům, kdy právě majetní si zajišťují bydlení do vlastnictví, zatímco ostatní využívají ve své podstatě sociální systém bydlení nájemního, zajišťovaného zejména obcemi. Je to všeobecně výhodné i z hlediska potřebné mobility pracovní síly. Proto „tržní“ ceny bytu i nájemného, musí dostat svoji zákonnou definici, odvozenou od kvality bytu, v závislosti na ekonomice poskytování bydlení (společenské je levnější než individuální), a to včetně podmínek místních.
Zákonodárná iniciativa našich poslanců Milady Halíkové a Miroslava Opálky, sněmovní tisk 631/2009, návrh zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání, který řeší sjednávání výše nájemného i plnění služeb spojených s bydlením, neprošla schvalovacím procesem ve sněmovně. Především je to vinou poslanců za ČSSD, kteří dali přednost taktice při představě mimořádných voleb před zájmy velké části občanů, zejména sociálně slabších.
Další zákonodárné iniciativy jsou předmětem jednání Poslanecké sněmovny PČR,  ať se jedná o další iniciativu poslanců KSČM, nebo iniciativy poslanců ČSSD nebo senátorů, ale jejich vyhlídky nejsou příliš povzbudivé s ohledem na nesourodý přístup k problematice jak poslanců KSČM a ČSSD, tak především kvůli arogantnímu přístupu koalice k jakýmkoliv návrhům opozice, KSČM zejména.
Město Brno má – pokud se týká jednostranného zvyšování nájemného podle zákona č. 107/2006 Sb., v platném znění, - ještě dva roky, aby se připravilo na vstup do režimu dosud nevymezeného zákonem, kdy výše nájemného bude předmětem dvoustranného sjednávání a – v případě nesouhlasu jedné ze stran – rozhodování soudem. Soud však obecně není „cenovým orgánem“ a jeho rozhodování bude problematické a nebude precedentní. Většina území ČR do té doby vyzkouší tuto novou situaci, pro kterou Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje tzv. „cenovou mapu místně obvyklého nájemného“. Jedním z nedostatků této cenové mapy bude zřejmě to, že nadále nebude posuzována kvalita bytu, protože vyšším kritériem stále zůstává spíše lokalita. Rovněž pořizovací náklady na vybudování bytu zůstávají stále nepoužívanou hodnotou.
Zakázku zpracovat „Cenovou mapu ČR nájemného z bytu“ obdržela brněnská společnost Institut regionálních informací (IRI), s.r.o., Beethovenova 4, Brno. Přestože dosavadní výstupy této firmy nejsou pro nájemníky nikterak povzbudivé, není špatnou správou, že se jedná o spolupráci a konzultacích se Sdružením nájemníků ČR, takže i KR SON v Brně bude mít poměrně schůdný přístup k informacím, příp. i nějaký vliv na řešení této cenové kategorizace.

II. Chystá se nový občanský zákoník

Nový Občanský zákoník z dílny Ministerstva spravedlnosti by měl zasáhnout do bytové problematiky několika svými ustanoveními:

Nový Občanský zákoník má také vést ke zrušení některých tzv. zvláštních zákonů, což se v oblasti bydlení má týkat zákona o vlastnictví bytů.

III. Bytová politika města Brna

V městě Brně je evidováno – dle BO MMB k 31.12.2008 - celkem 165 366 bytů, z toho 38 970 bytů ve vlastnictví města (24%), 21 945 bytů ve vlastnictví družstev Svazu českých a moravských bytových družstev (13%) a 104 451 bytů jiných vlastníků (63%).
V roce 2008 bylo novou výstavbou zahájeno 775 bytových jednotek, rozestavěno 4 476 b.j. a dokončeno 1 805 b.j.  Od roku 1995 bylo využito 1 491,6 mil Kč státní dotace, v tom město  426,0 mil Kč.
Od počátku prodeje v roce 1996 bylo nabídnuto 1 345 obecních bytových domů, prodáno a uhrazeno 1 024 bytových domů s 13 367 byty. V rámci doprodeje jednotlivých bytů bylo prodáno 3 067 bytů.
Na regeneraci bytových domů bylo z Fondu rozvoje bydlení poskytnuto 34,4 mil Kč v půjčkách a z Fondu bytové výstavby tvořeného prostředky z prodeje obecních bytových domů , bytů a nebytových prostor poskytnuto 64,1 mil Kč podle podmínek Statut FBV.
Na úrovni Jihomoravského kraje bylo rozhodnuto o přijetí úvěru Evropské investiční banky a orientaci části úvěru ve výši cca 750 mil. Kč na vytvoření 100 míst pro seniory v každém okrese : Domovy pro seniory Zastávka a Brno, Tomešova (rekonstrukce), Bučovice, Hustopeče, Miroslav, Újezd u Brna a Ivančice (nová výstavba) a Středisko pro seniory Blansko (rozšíření).
Opakovaně uvádím vývoj „Bytové politiky města Brna“ od roku 1994, kdy se začaly systematicky řešit zásady nakládání s obecními byty, a na kterém jsme se nepřehlédnutelně podíleli.

Nelze přistoupit na výprodej obecních bytů města Brna jako v městské části Brno-Bohunice, kde se odstřihli od odpovědnosti za bytovou politiku a přenechali ji městu a ostatním městským částem. Není to „zapojení občanů, kteří si mohou dovolit pronajatý byt výhodně koupit“. Především bytové domy nebo jejich celky určené k prodeji nejsou užívány pouze takto sociálně silnými nájemníky a s prodejem se „svezou“ i ti, kteří na získání bytu do majetku nemají. Většinou se snaží sebrat veškeré zdroje na získání vlastnického práva k bytu (dochází k němu až v dalších krocích, protože město poměry jednotek v domě nedefinuje) nebo trnou v obavách, jak s nimi naloží nový vlastník z hlediska nájemného, udržení v bytě nebo „atraktivní“ cenou při pozdějším prodeji.
Debaty o „nesporných výhodách regulovaného nájemného“ jsou mimo realitu v době, kdy se nájemné nadále označované za regulované pohybuje nad hranicí ekonomicky zdůvodnitelnou. Cílové nájemné stanovené na úrovni 5% (či 4,5%) nevěrohodně započtených základních cen bytu podle katastrálních území není dáno věcným stavem (skutečně na úrovni asi 3,2%), ale je politickým rozhodnutím. Nájemníci, kteří řeší jak uhradit každoročně zvyšované nájemné podle zákona 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného, již nejsou zvýhodňováni vůbec. Nejistota z vývoje nájemného (cílové nájemné vzrostlo v Brně od roku 2006 o 40% bez ohledu na současný cenový trend v oblasti nemovitostí)  žene nájemníky do rizik spojených s vyčerpáním finančních zdrojů na získání bytu do vlastnictví a s ekonomickým tlakem silnějších vlastníků bytů v příslušném společenství vlastníků jednotek (SVJ). Politický útok na „přežitá“ bytová družstva korunovaný i jejich zařazením mezi obchodní společnosti je další vizitkou „oduševnělosti“ naší společnosti. Proto je namístě vytvořit podmínky, aby se nájemníci s dostatečným finančním potenciálem realizovali ve vlastnickém bydlení a pro ostatní byl nájemní prostor zachován a uvolněn. Jak máme řešit sociální aspekty bydlení, když o obecní byty soutěží zájemci ochotní uhradit i 400 tisíc Kč dluhů s příslušenstvím, případně přistoupit na protiprávní požadavek úhrady nákladů na uvedení bytu do uživatelného stavu!
Obec má nástroje, aby dokázala nájemné v bytech odstupňovat, nikoliv na zájmu vyšších příjmů do rozpočtu, ale na principech kvality bytu, kvality lokality, apod. Členění nájemného pouze podle katastrálních území je zcela neopodstatněné. Už také proto, že pro definování těchto cen jednak není dostatek podkladů, jednak jsou tyto podklady zahrnují pouze omezený segment trhu s byty, případně vychází pouze z cen nabídkových, tedy nerealizovaných (realizovatelných?).
Ani zákon o jednostranném zvyšování nájemného majiteli cenu zvyšovat neukládá a nebrání mu cenu snížit. Domnívám se, že lze pracovat s myšlenkou, aby si město obecní byty stanovilo vlastní „cílové nájemné“, a např. s rezervou ve výši max. 70% cílového nájemného stanoveného sdělením Ministerstva pro místní rozvoj pro standardní byty a max. 45% pro byty se sníženou kvalitou (s ohledem na odlišné náklady na pořízení a s cílem cenové motivace zájmu o nižší komfort bydlení).
„Zkušenosti ze zahraničí jsou inspirativní“; stačí se ohlédnout do Rakouska : propracované ohodnocení kvality a vybavení bytu pro stanovení výše nájemného, systematická podpora sociálního bydlení a další inspirativní parametry bytové politiky. V České republice bude za současných politických podmínek problém prosadit potřebné zákony tak, aby byly „šetrné sociálně“ (nikoliv jen rozpočtově).

IV. Závěry

Nadále trvá potřeba vytvoření rozvojových a sociálních nástrojů bytové politiky města Brna, Jihomoravského kraje i České republiky :

nesmí nám chybět odvaha
k vlastní celoměstsky jednotné bytové politice v podmínkách prodeje, pronajímání i stanovení výše nájemného, ani
k rozvoji obecního bytového fondu.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna
předseda KO SON v Brně

 

Pozn.: V textu uvedené dokumenty města Brna jsou na www.brno.cz .