Končí další volební období zastupitelstva města Brna

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Život a dění v Brně, Vydáno dne: 15. 09. 2010

Končí volební období 2006-2010 Zastupitelstva města Brna a je zapotřebí ohlednout se zpět a posoudit, jaké uplynulé období bylo a jakou stopu v něm zanechal klub KSČM.

V zastupitelstvu posílila Strany zelených díky své kampani Nádraží ve středu a voliče zaujala dosud neznámé BRNO 2006, těžící z popularity senátora Zlatušky. Další významnou změnou však bylo i nerealizované volební vítězství ODS, která nenašla partnera pro pokračování svého vládnutí, když nebyla schopna spolu s KDU-ČSL vytvořit koaliční většinu a ostatní strany – včetně KSČM – jí odmítli dát podporu nebo se k ní připojit. KDU-ČSL pak usoudila, že bude lepší, když se přidá k jednající trojkoalici a tím vytvoří potřebnou většinu a dostane se k moci.

Přestože nedošlo k propadu v podpoře KSČM ze strany voličů, ztratili jsme čtyři mandáty a veškerou práci jsme si dělili mezi pěti zastupiteli. Na rozdíl od Jihomoravského kraje se na úrovni statutárního města Brna připouští ve výborech a komisích pouze účast zvolených zastupitelů. V povolebních jednáních jsme se za těchto okolností stali pro ČSSD garantem jejich volebního programu, který se ukazuje prakticky shodný s naším. Lišíme se ovšem ve východiscích a podstatně v přístupu k realizaci. Dosáhli jsme přiměřeného postavení v orgánech zastupitelstva i rady, s výjimkou Rady města Brna samotné. Máme uvolněného předsedu kontrolního výboru a zastoupení ve všech výborech a komisích. Podílíme se na činnostech dozorčích rad společností ve100% vlastnictví města, je však třeba si uvědomit, že tím plníme kontrolní, nikoliv však rozhodovací funkci.

Nelze nevidět posun ve stylu práce vedení města po převzetí „moci“ ČSSD po ODS, která velmi těžce trávila svůj nerealizovaný volební úspěch. Veškeré závěry našich jednání jsou plněny oboustranně. Nesetkáváme se s žádnými pochybnostmi pokud se týká kvality práce našich zástupců a oprávněnosti jejich postavení a nominací. Ve srovnání s městem máme ale na kraji větší přístup k rozhodovacím procesům např. účastí dvou zástupců při jednáních Rady JMK s hlasem poradním a také podstatně větší prostor pro komunikaci a uplatňování našeho programu a zájmů. Situace na kraji ovšem – i přes současný obrat ve složení koalice – je podstatně přehlednější (čtyři politické subjekty). Ve městě máme 6 politických subjektů, z toho čtyři tvoří koalici, a to na základě pragmatického zájmu na uchopení moci a nikoliv na programových shodách. Přesto současná městská koalice během volebního období převzala praktiky koalice dřívější a místo věcných diskuzí se stále více spoléhala na výsledky hlasování  a ne vždy se jí to podařilo.

Na úseku rozpočtu současná garnitura nepřinesla nic nového. Prakticky převzala přístupy, která předtím z opozičních lavic kritizovala. Projevilo se to zejména na trvalých propadech plnění kapitálových výdajů ve prospěch výdajů provozních, u kterých nebyla zřetelná tendence vypořádávat se úspornými opatřeními. ČSSD převzala tvrzení ODS, že investice lépe plánovat a plnit nelze. V investičním procesu si Rada uzurpovala rozhodování na úkor Zastupitelstva, které ztratilo zásadní vliv, aniž se tomu účinně vzepřelo. Náměstek za ČSSD moje výhrady a požadavky na změny metodiky v investičním procesu zcela ignoroval a ostatní kluby (včetně koaličních) se omezily pouze na výhrady na začátku a v dalším už rezignovaly.

Základní rozvojové tendence v jednotlivých oblastech nemají příliš jednoznačných výstupů. Nepokročili jsme v řešení Železničního uzlu Brno, severojižního diametru, městského dopravního okruhu (na úseku dopravy), Janáčkova kulturního centra (v kultuře). Na úseku sportu (sportovní hala, fotbalový stadion, plavecký stadion, apod.) přestáváme být přitažlivým městem pro pořádání mezistátních, evropských a světových akcí a zůstává nám snad jen „Masarykův okruh“, ke kterému vedení města příliš „vřelý“ přístup neprojevuje a i ten ztrácí atraktivní závody. Sociální oblast má podporu Jihomoravského kraje na vybudování sociálních zařízení pro seniory s využitím půjčky Evropské investiční banky. Ve zdravotnictví byl učiněn pokus o vytvoření koncepce, které však chybí základní rozměr : garantování zdravotnických služeb městem.

V bytové politice města došlo k některým pozitivním posunům, a to na samém počátku volebního období, kdy byla odmítnuta tendence ODS zavést tržní principy prodeje obecních bytových domů. Byla přijata pravidla potvrzující dosavadní koncepci odpovědnou k úloze města na zajišťování bytové politiky, ale nová metodika stanovování ceny prodejů (s odvoláním na podmínky EU) je zdražila na zhruba dvojnásobek, a to i po korekci, ke které se mi vedení města podařilo přimět. Na konci volebního období se vedení města rozhoupalo k předložení návrhů na zavedení principů „sociálních bytů“ a „bytů startovacích“, k jejichž realizaci může dojít v příštím volebním období.

Na moje podněty na výrazné „zastropování“ výše nájemného v rámci uplatňování zákona o jednostranném zvyšování nájemného pro obecní byty na území města Brna podle reálného posouzení ekonomiky správy bytového fondu města na úrovni Zastupitelstva města Brna vedení města nereagovalo. Je potřeba si uvědomit nebezpečí, že nové rady městských částí i tam, kde nevyužívaly maximální hodnoty zvyšovaní nájemného, mohou do roku 2013 - bez takového rozhodnutí města Brna – ještě ceny „dohnat“. Takové „dohnání“ by v některých případech mohlo znamenat – podle současného stavu – třeba dvojnásobná navýšení nájemného!

Chaotická je situace v oblasti územního plánování. Dosavadní územní plán města Brna je za hranicí své životnosti, jeho koncepce je překonaná a navíc je zatížen množstvím přijatých změn, které byly na základě různých požadavků a účelové. Termíny projednání a dokončení nového územního plánu města Brna se posouvají za únosnou hranici, protože je město odkázáno na problémy s územním plánem vyššího územního celku, který musí být nahrazen Zásadami územního rozvoje kraje, pořizovaným Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Postupy pořizování územněplánovacích dokumentací a četné vstupy soudů do těchto procesů nejsou garantem dodržování předpokládaných termínů schválení.

Končí páté volební období Zastupitelstva města Brna v tomto formátu a občané mohou dle vlastních zkušeností hodnotit přínos této garnitury pro ně a pro město. Mnohé se za tyto čtyři roky podařilo, některé postupy i výsledky jsou sporné, v řadě záležitostí se k řešení nedospělo. Ani v našem volebním programu nemůžeme všechno odškrtnout jako splněné, ale stojíme si za tím, že jsme odvedli vše, co bylo v našich silách. Občané by měli být především poučeni z parlamentních voleb. „Rozpočtová odpovědnost“ je úkol pro účetního, který navíc řeší komu dát a komu vzít. Naší představou je rozvoj města spojený s odpovědností sociální, s demokratickou ochranou zájmů společnosti, menšin i jednotlivců. A k tomu je zapotřebí všech sil a rovnoprávná komunikace všech zvolených subjektů.

Ing. Pavel Březa, člen Zastupitelstva města Brna